Phẩm chất

Đảm bảo chất lượng


Chúng tôi đã thiết lập các quy trình và biện pháp kiểm soát sau đây để đảm bảo chất lượng
1. Chúng tôi có quy trình xác định lô và theo dõi tất cả các nguyên liệu thô, đóng gói và thành phẩm.
2. Chúng tôi có các quy trình để xác định, phân tách và xử lý bất kỳ nguyên liệu đóng gói nguyên liệu không xác nhận và thành phẩm.
3. Chúng tôi có các chương trình về lưu trữ sản phẩm và giao hàng và vận chuyển.
4. Chúng tôi có các quy trình để đảm bảo các giai đoạn quy trình được kiểm soát và tuân thủ các yêu cầu của sản phẩm.
5. Chúng tôi có chương trình nhận thức chất lượng tại chỗ.
6. Chúng tôi có chương trình kiểm soát dịch hại tại chỗ.
7. Chúng tôi có chương trình vệ sinh, quy trình làm sạch và thực hành tại chỗ.
8. Chúng tôi có thủ tục thu hồi sản phẩm tại chỗ.